АСТРОУИКИ
Advertisement

Атомизмът в Римското общество.

Lucretius.jpg


Учението на Лукреций Кар. Лукреций Кар е римски поет и философ. Данните за него са оскъдни и противоречиви. Основно негово съчинение е ” За природата на нещата” - шеста книга е паметник на философския материализъм. „Нищо не възниква от нищо”. Всичко в Космоса произхожда от първични телца, които са неделими, материални, вечни и неизменни, абсолютно пълни и непроницаеми и вечно движещи се в празното пространство. Те отговарят на атомите на Левкип и Демокрит. Необходимо условие за тяхното движение е пустотата, която е безкрайна, непрекъсната реалност. Движението е „вътрешното свойство на първотелцата ”. Отделните неща възникват в резултат на сцеплението на първотелцата. Свойствата на предметите са в резултат на различното комбиниране на отделните и м елементи, различаващи се по своята форма, големина и тежест. Времето не съществува само по себе си и извън движението на телата. Вселената е безпределна и в нея възникват и се унищожават отделни светове. Органичната материя според философа е възникнала от неорганичната. И още Душата и духът са материални образувания. В гносеологията защитава сенсуализма. Сетивните данни са надеждна основа на познанието; грешките и заблужденията произтичат от съжденията на мисленето. Неговите идеи имат силно влияние през Възраждането и Новото време.

Advertisement